Area Sales Manager

Area Sales Manager

Maj 2020

Zgłoś się do nas, jeśli:

 • Posiadasz doświadczenie w pracy z klientami na identycznym, bądź podobnym stanowisku (preferowane w branży technicznej związanej z dobrami inwestycyjnymi);

 • Łatwo nawiązujesz nowe oraz utrzymujesz istniejące kontakty z klientami oraz prowadzisz z sukcesem negocjacje sprzedażowe;

 • Należysz do osób samodzielnych w działaniu, bardzo dobrze zorganizowanych;

 • Jesteś gotowy/-a do częstych podróży służbowych;

 • Masz prawo jazdy kat. B;

 • Jesteś otwarty na nowe wyzwania;

 • Zamieszkujesz w podanej niżej lokalizacji;

 • Zechcesz przedstawić nam swoją osobę (prosimy o CV w języku angielskim i polskim);


Pożądane umiejętności:

 • Znajomość obsługi sprzętu oraz systemów i aplikacji teleinformatycznych wykorzystywanych w realizacji procesów sprzedażowych i marketingowych,

 • Znajomość zagadnień z zakresu technicznego doradztwa produktowego w ramach oferty sprzedażowej firmy,

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

 • Umiejętności organizacyjne, planistyczne,

 • Kreatywne i analityczne myślenie,

 • Umiejętność podejmowania decyzji,

 • Odpowiedzialność,

 • Odporność na stres.

 • Umiejętność pracy pod presją czasu;


Do twoich obowiązków należeć będzie:

 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów i współpraca z obecnymi w województwach: podkarpackim, małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim, południowej części mazowieckiego oraz podlaskiego;

 • Realizacja planów sprzedażowych w powierzonym regionie;

 • Prowadzenie rozmów handlowych oraz doradztwo techniczne w zakresie oferowanych produktów;

 • Analiza rynku oraz monitoring działań konkurencji;

 • Wdrażanie oraz koordynacja działań marketingowych;

 • Nadzór nad realizacją zamówień;

 • Sporządzanie raportów z przebiegu wykonywanej pracy;


Wybranym kandydatom zaoferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz premie;

 • Niezbędne narzędzia pracy;

 • Benefity;

 • Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego;


Harmonogram procesu rekrutacyjnego:

 • 22 maja do – 21 czerwca – zbieranie aplikacji (CV) kandydatów;

 • Do 30 czerwca – spotkania – rozmowy z wybranymi kandydatami;

 • Przewidywany czas rozpoczęcia współpracy – 1 lipca 2020;


Aplikację w języku polskim oraz angielskim prosimy przesyłać na adres info.pl@bystronic.com


Dodatkowe informacje:

• W przypadku, gdybyś był/ była zainteresowany/a uczestnictwem w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez nas, w okresie najbliższego roku, na identyczne lub podobne stanowisko, prosimy o umieszczenie w ramach aplikacji rekrutacyjnej dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych w ww. celach. Zgoda ta może zostać sformułowana w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych przeze mnie w ramach procesu rekrutacji, przez Bystronic Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie (05-806 Komorów) przy ul. Sokołowskiej nr 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000254005, NIP: 5272497738, REGON: 140451062, kapitał zakładowy 1 000 000,00 złotych (dalej: „Bystronic”), w celu wykorzystania ich w ramach przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bystronic, w przeciągu najbliższego roku, na stanowisko Area Sales Managera lub inne stanowisko o podobnym charakterze.

• Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja dodatkowa zgoda na ich przetwarzanie. Dane takie nie są przez nas wymagane, w przypadku jednak, gdyby zawarte zostały one w Twojej aplikacji, prosimy wówczas o dodanie do aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO wskazanych przeze mnie w ramach procesu rekrutacji na stanowisko Area Sales Manager, przez Bystronic Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie (05-806 Komorów) przy ul. Sokołowskiej nr 47, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000254005, NIP: 5272497738, REGON: 140451062, kapitał zakładowy 1 000 000,00 złotych, na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Powyżej wskazane zgody mogą zostać przez Ciebie cofnięte w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji
(Kto, jak i dlaczego będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe?)

Ogólna informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w toku rekrutacji

Ponieważ jest Pani/Pan zainteresowana/ zainteresowany naszą ofertą pracy, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

Kto będzie administrował Pani/Pana danymi osobowymi?

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest Bystronic Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sokołowie (05-806 Komorów) przy ul. Sokołowskiej nr 47, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000254005, NIP: 5272497738, REGON: 140451062, kapitał zakładowy 1 000 000,00 złotych (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Sokołowska 47, 05-806 Komorów, drogą mailową na adres e-mail: daneosobowe@bystronic.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 331 37 70.

2) Grupa kapitałowa Conzzeta, do której należy Administrator, wyznaczyła dla wszystkich spółek należących do ww. grupy, Inspektora Ochrony Danych, w rozumieniu sekcji 4 RODO - Ecoprotec GmbH, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pamplonastraße 19, 33106 Paderborn, drogą e-mailową pod adresem: borkowski@ecoprotec.de lub telefonicznie pod numerem telefonu: 05251 877 888 320.

3) Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem oraz Inspektorem Ochrony Danych osobowych, który ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej, Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sokołowska 47, 05-806 Komorów, drogą e-mailową pod adresem: rodo.pl@bystronic.com lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 331 37 70. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych bezpośrednio współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Pani/Pana Dane będą przetwarzane?

4) Dane będą przetwarzane w celu:

4.1. realizacji procesu rekrutacji, w której Pani/Pan uczestniczy,

4.2. prowadzenia przyszłych rekrutacji na stanowisko podobne, tożsame lub inne zgodne z kwalifikacjami, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę,

4.3. ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa w pkt 5.4 poniżej.

5) Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie:

5.1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie Danych wskazanych w art. 221 kodeksu pracy oraz przepisach, do których przepis ten odsyła - tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

5.2. zgody na przetwarzanie Danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w zakresie Danych innych niż te, o których mowa w art. 221 kodeksu pracy podawanych w odniesieniu do aktualnej rekrutacji. Wyrażenie ww. zgody następuje poprzez czynność przesłania dokumentów, zawierających tego rodzaju Dane, w ramach procesu rekrutacji,

5.3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie Danych w odniesieniu do przyszłych rekrutacji, jeżeli zgoda taka zostanie przez Panią/Pana wyrażona,

5.4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na fakt, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,

5.5. art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie Danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli takie dane zawarte będą w rekrutacji oraz o ile zgoda taka zostanie przez Panią/ Pana wyrażona.

Komu będą przekazywane Pani/Pana Dane?

6) Odbiorcami Danych mogą być w szczególności podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji, jak również inne podmioty przetwarzające dane osobowe zgodnie z umowami powierzenia przetwarzania danych.

7) Administrator zamierza przekazać Pani/ Pana Dane do odbiorców w państwach trzecich, tj. do Bystronic Laser AG w Szwajcarii. Jednocześnie Administrator pragnie wskazać, iż Komisja Europejska na podstawie decyzji 2000/518/WE z dnia 26 lipca 2000 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez stwierdziła, iż Szwajcaria zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

Jakie są Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana Danych, posiada Pani/Pan prawo do:

8.1. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),

8.2. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),

8.3. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),

8.4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),

8.5. przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),

8.6. wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),

8.7. cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego (1) pocztą tradycyjną na adres: ul. Sokołowska 47, 05-806 Komorów, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: daneosobowe@bystronic.com, (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

10) W związku z przetwarzaniem Danych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11) Administrator nie będzie w oparciu o Pani/Pana Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji ani dokonywał profilowania.

Czy podanie Danych jest wymagane?

12) Podanie przez Panią/Pana Danych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy oraz przepisów, do których przepis ten odsyła jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie przez Panią/Pana innych Danych jest dobrowolne.

Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana Dane?

13) Dane będą przetwarzane:

13.1. w związku z aktualnie prowadzoną rekrutacją - do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub - w odniesieniu do Danych, które przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody - do momentu cofnięcia zgody,

13.2. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Danych w celach przyszłych rekrutacji - przez okres 1 roku lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.

14) Niezależnie od powyższego, Pani/Pana Dane w niezbędnym zakresie, będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

kariera

Polityka prywatności

Witryna Bystronic wykorzystuje zewnętrzne komponenty, które mogą być wykorzystane do gromadzenia danych o Państwa zachowaniach i zapewnienia funkcji mediów społecznościowych. Polityka prywatności